Начало | Професионален опит | Продажби | Дейност и процедури | Тарифа | Контакти | Полезни връзки
 

Продажби

ЧСИ Светослав Савов, рег № 763 ,
гр. Разград , бул. Априлско въстание “ № 4 ,ет. 1

О Б Я В Л Е Н И Е  ЗА  ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Светослав Маринов Савов , частен съдебен изпълнител – рег № 763 , на основание чл. 376 ГПК и следващите , насрочвам публична продан на недвижим имот по реда на чл.377 ,378 ГПК и следващите , собственост на Осман Кадиров Мехмедов с EГН 6101145045 гр.Разград ул.Грънчарска 24 вход „д” ет.5 ап.15 /собственик на ЕТ”Канара-3-Осман Кадиров” с БУЛСТАТ 040306656 седалише и адрес на управление с.Богданци общ.Самуил обл.Разград, / и съпругата му Зюлфие Джевдетова Мехмедова с EГН 6209255037 гр.Разград ул.Грънчарска 24 вход „д” ет.5 ап.15 , за удовлетворяване вземането на взискателя по дело № 20077630400142 по описа ми “АГРОСТИЛ” ООД - гр.Разград, бул.”България”№1, вх.Б, ет.2, ап.13, /ф.д.№37/1994г. на РОС/, дан.№1174031130, БУЛСТАТ-826045455, с управител Иван Илиев Новаков, ЕГН- 5904045047, както следва :

 

А/.Самостоятелен търговски обект-част от едноетажна масивна сграда, предназначен за “ресторант, сладкарница, клубове”, находящ се в село Богданци, община Самуил, област Разград, построен върху общинска земя, представляваща имот №ІV /четири римско/, в квартал 28 /двадесет и осем/ по плана на селото, при граници: улица “Венелин”, поземлен имот №V-183/пет римско от планоснимачен номер сто осемдесет и три/ в квартал 28/двадесет и осем/, имот №ІІІ/три римско/ в квартал 28/двадесет и осем/ и улица, който търговски обект е с обща застроена площ и се състои от:

 

а).Основно помещение със застроена площ от 88.04 кв.м. /осемдесет и осем цяло и четири стотни квадратни метра/ и застроен обем от 352.16куб.м. /триста петдесет и две цяло и шестнадесет стотни кубични метра/;

 

б).Складово помещение на нивото на терена със застроена площ от 48.30 кв.м. /четиридесет и осем цяло и тридесет стотни квадратни метра/, заедно със съответните принадлежащи идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята.

 

При начална цена 12 000 лв /дванадесет хиляди лева/

 

Б/.Самостоятелен търговски обект-част от едноетажна масивна сграда, находящ се в село Богданци, “Клуб на пенсионера”, построен върху общинска земя, представляваща имот №ІV /четири римско/ в квартал 28 /двадесет и осем/ по плана на селото, при граници: улица "Венелин”,поземлен имот №V-183/пет римско от планоснимачен номер сто осемдесет и три/ в квартал 28/двадесет и осем/, имот №ІІІ/три римско/ в квартал 28/двадесет и осем/ и улица, който обект е със застроена площ от 48.98 кв.м./четиридесет и осем цяло и деветдесет и осем стотни квадратни метра/,заедно със съответните принадлежащи проценти идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

 

При начална цена 8 000 лв /осем хиляди лева/

 

Начална дата : 9.00 часа на 10.11.2007 г ..

Крайна дата :  17.00 часа на 10.12.2007 г .

 

Наддавателни предложения се подават в затворен плик ,придружени от документ удостоверяващ внасянето на 10 % задатък от началната продажна цена се приемат до 17.00 часа на 10.11..2007 г. в кантората ми на бул. „ Априлско въстание” № 4 в град Разград .

 

Оглед на обекта – всеки четвъртък от 14 до 16 часа чрез мен .

 

 
Начало | Професионален опит | Продажби | Дейност и процедури | Тарифа | Контакти | Полезни връзки
 
Дизайн и поддръжка : www.vsi4ko.net © 2006 Всички права запазени . Обратно към върха на страницата